Algemene Voorwaarden, Synofit Europe B.V., Webshop

Artikel 1. Algemeen

1.1. Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Synofit Europe B.V., houder van de merknamen Synofit, Synocare en Synopet (hierna: “Synofit Europe B.V.”) tot verkoop en levering van producten (hierna: “Zaken”), en op alle overeenkomsten met Synofit Europe B.V. ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn opgenomen op de website van Synofit Europe B.V. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan u ter beschikking gesteld. Op verzoek e-mailen wij de consument een schriftelijk exemplaar.

1.3. Bij het plaatsen en door het doen van een bestelling geeft de consument te kennen dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.4. Synofit Europe B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden in de loop van de tijd te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen

2.1. Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief 9 % of 21 % BTW.

2.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en technische fouten en behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3. Voor bezorgingen binnen Nederland gelden geen bezorgkosten bij bestellingen vanaf € 35,00 tenzij anders overeengekomen. Bij bestellingen tot € 35,00 gelden bezorgkosten à € 5,50 tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Levering

3.1. Synofit Europe B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de Zaken.

3.2. Levering van de Zaken vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Synofit Europe B.V. kenbaar heeft gemaakt.

3.4. De levertijd van een Zaak bedraagt in de regel 10 werkdagen vanaf de besteldatum. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument in ieder geval binnen twee dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.5. Aan de leveringsplicht van Synofit Europe B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Synofit Europe B.V. geleverde Zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.6. In de Webshop wordt de actuele verwachte leveringstijd weergegeven. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen verzegeld binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Synofit Europe B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Synofit Europe B.V. De consument dient te bewijzen dat de geleverde Zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de Zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Indien de Zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Synofit Europe B.V. er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

4.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

a) goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

b) goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

c) voor Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 5. Gegevensbeheer

5.1. Indien de consument een bestelling plaatst bij Synofit Europe B.V., dan worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand van Synofit Europe B.V.

Synofit Europe B.V. houdt zich aan de Wet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2. Synofit Europe B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 6. Garantie

6.1. Synofit Europe B.V. staat er voor in dat de Zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2. De garantie/houdbaarheidstermijn van de Zaken komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Synofit Europe B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de Zaken.

6.3. De consument is verplicht de geleverde Zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Synofit Europe B.V.) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Synofit Europe B.V. Terugzending van de Zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4. Indien klachten van de consument door Synofit Europe B.V. gegrond worden bevonden, zal Synofit Europe B.V. naar haar keuze de geleverde Zaken kosteloos vervangen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Synofit Europe B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Zaken. Iedere aansprakelijkheid van Synofit Europe B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 7. Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Synofit Europe B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Synofit Europe B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4. Aanbiedingen van Synofit Europe B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5. Synofit Europe B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen Synofit Europe B.V. en een consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en nadat een bestelling opdracht door Synofit Europe B.V. op haalbaarheid is beoordeeld. Synofit Europe B.V. bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

8.2. Synofit Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Synofit Europe B.V. is rechthebbende van alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, maten, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Synofit Europe B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Synofit Europe B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor Synofit Europe B.V.’s risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Synofit Europe B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Indien Synofit Europe B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Synofit Europe B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de Zaken.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op overeenkomsten tussen Synofit Europe B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Synofit Europe B.V. blijft eigenaar van de geleverde goederen totdat het volledige aankoopbedrag op de rekening van Synofit Europe B.V. staat.

Op al onze aanbiedingen/offertes tot verkoop en/of levering van Zaken, zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een kopie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zenden wij u op uw verzoek kosteloos toe.

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn tevens te raadplegen via www.synofit.nl.

Algemene Voorwaarden Webshop, versie 1.6 d.d. 24 juli 2023